preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb

Natječaji za radna mjesta

Autor: Administrator , 8. 1. 2021.

KLASA: 112-01/21-02/1
UR.BROJ: 268-03/01-21-1

Na temelju članka  40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine. br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), te članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb temeljem Odluke donesene 26.11.2020.g. raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb


Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije,  socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
  • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju i
  • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
  • hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz st. 1. podst. 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz st. 1. podst. 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz st. 1. podst. 2. i 3. istoga članka.


Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/icu Centra.


Uz prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
  3. dokaz o radnom stažu (potvrda ili elektronski zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice)
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana


Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/User
DocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%
C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
).

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, biti će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte i telefonski, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije.

Prijave na natječaj podnose se Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, s naznakom „Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra – ne otvarati“, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, Vladimira Nazora 47, 10000 Zagreb.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, na adresu koju navedu u prijavi.

U Zagrebu, 08.01.2021.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ruža Zelić, dipl.soc.rad. i mr. krim.
 
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
 

Zero Waste Catering Lab

ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE TOGETHER

UNSTOPPABLE TOGETHER

BLOG PROJEKTA

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / www.centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju